LIBRARY - Official Portal

LIBRARY
PowerUpYourMind@UMPLib

Canggihnya Bahasa Melayu : sistem pembentukan ayat, kalimat bersusun ayat bersantun

Book review:

 UMPLib BookReview2019 9

‘ Canggihnya Bahasa Melayu : sistem pembentukan ayat, kalimat bersusun ayat bersantun ’ - Ismail Bin Dahaman

ISBN                : 9789834618704
Penerbit          : Percetakan Naz
No. Panggilan : PL5106 .I86 2016 

Buku Canggihnya Bahasa Melayu – Sistem Pembentukan Ayat ini mengandungi kaedah yang diperincikan tentang semua aspek dan unsur bahu dari segi sintaksis, iaitu jenis, bentuk dan fungsi serta cara membentuk pelbagai frasa dan ayat majmuk, khususnya ayat keterangan dan ayat relative yang mementingkan aturan penggunaan unsur hubungannya.

Penulis yang berasal dari Alor Setar Kedah, melanjutkan pelajaran di Universiti Sains Malaysia (USM) dan bertugas di Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia. Keluaran ini adalah hak cipta yang terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana – mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Buku ini mendedahkan tentang sistem pembentukan ayat yang gramatis yang makin banyak disalurkan melalui buku tatabahasa, media penyiaran, dan bahan pengajaran dan pembelajaran bahasa bagi pelabagai golongan pengguna. Buku ini juga diperjelas dengan :

  • 4,720 teks, frasa dan ayat contoh.
  • 276 keping foto berwarna tentang bentuk ayat contoh dalam pelbagai media.

Canggihnya Bahasa Melayu : sistem pembentukan ayat, kalimat bersusun ayat bersantun

Ringkasan buku Oleh : En. Mohd Amirul Bin Mohd Amin, Pembantu Pustakawan Kanan

Tags: UMPLib Book Review

Video Tutorial

Tips for New Student

MORE

Address and Contact

Library Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan
Pahang Darul Makmur.

Tel: +609 549 3131 (G) / +609 424 5600 (P)
Fax: +609 549 3132 (G) / +609 424 5666 (P)
Email: umplibrary@ump.edu.my
our location


UMP Helpdesk